👈 فروشگاه فایل 👉

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

ارتباط با ما

... دانلود ...

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

- این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد .

- برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات هزینه ای ) است .

- در این فصل :

موارد تشابه

حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و

موارد افتراق بررسی قرار می گیرد

ماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :

- این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد .

- و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد .

- پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینه و در آمد مشخص در دستگاه

نگهداری حساب

اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است

که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق منابع تغذیه سوئیچینگ گزارش کاراموزی بررسی مشاوره شغلی گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماری‌ها و علف های هرز) پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولی مبانی آنتن