👈 فروشگاه فایل 👉

آراء قابل تجدید نظر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تصمیمات قضایی ممکن است ناشثی از اشتباه یا ناروا باشد و دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشأ اشتباه است، قرار دارند. برای اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آن ها محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق رسیدگی مجدد به دعوی حاصل می شود. طرق شکایت از احکام به دو صورت است:

1- طرق عادی 2- طرق فوق العاده

فهرست مطالب

- مقدمه .............................................. 4

2- پژوهش یا تجدید نظر و ماهیت آن ..................... 4

3- آراء قابل تجدید نظر (احکام) ....................... 6

4- آراء غیرقابل تجدید نظر ............................ 8

5- توصیف رای – نوع شکایت و اثر آن بر تجدید نظر ....... 9

6- اصحاب دعوی تجدید نظر .............................. 10

7- مهلت تجدید نظر .................................... 11

8- ضمانت اجرایی عدم رعایت مهلت ....................... 12

9- جهات و آثار تجدید نظر ............................. 11

10- درخواست تجدید نظر ................................ 15

11- مرجع تجدید نظر ................................... 15

12- رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ....................... 16

13- تصمیمات در دادگاه تجدید نظر ...................... 17

14- شکل رای تجدید نظر ................................ 17

15- نتیجه گیری ....................................... 19

16- منابع 21

👇محصولات تصادفی👇

با طب سوزنی آشنا شویم دانلود کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق ازدواج و طلاق تحقیق سیاست های پولی هنوز انبساطی است دانلود پاورپوینت چگونه دختر دار یا پسردار شویم