👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه 24 ماده ای به صورت 7 گزینه ای می باشد و شامل گزینه های «بسیار موافقم»، «نسبتا موافقم»، «کمی موافقم»، «نظری ندارم»، «کمی مخالفم»، «نسبتا مخالفم» و «کاملا مخالفم» می گردد. آزمودنی ها باید به یکی از 7 گزینه هر سوال، پاسخ داده و سپس بر اساس مقادیر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 نمره گذاری می شود. در این پرسشنامه، حداکثر نمره 168 امتیاز بوده و حداقل آن نیز 24 می باشد. لازم به ذکر است که سوالات شماره 4، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 19، 21 و 24 دارای شیوه نمره گذاری معکوس می باشند.

ابعاد پرسشنامه:

این پرسشنامه دارای سه بعد عاطفی، مستمر و هنجاری می باشد:

بعد

سوالات مربوط به آن

تعهد عاطفی

1 تا 8

تعهد مستمر

9 تا 16

تعهد هنجاری

17 تا 24

👇محصولات تصادفی👇

نمونه قرارداد اجاره خودرو گزارش آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج مؤسسات عمومی بررسی طراحی پستKV 63 230 كرج و سیستم حفاظتی آن تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس)