👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عدالت سازمانی و ابعاد آن است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

امتیاز

1

2

3

4

5

پرسشنامه فوق دارای پنج چهار بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

عدالت اطلاعاتی

5-1

عدالت توزیعی

9-6

عدالت رویه ای

16-10

عدالت بین فردی

20-17

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پژوهش هاشمی شیخ شبانی و همکاران (1390) روایی صوری پرسشنامه مورد تایید متخصصین و اساتید رشته مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره مکانیک خاک قوانین تعهد آور مقاله بررسی فرآیند فشار بالا در تهیه مواد غذائی مقاله LCD پاورپوینت بررسی سازه های بلند