👈 فروشگاه فایل 👉

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را با استفاده از وسایل الکترونیکی به درس ریاضی علاقمند کنم

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را با استفاده از وسایل الکترونیکی به درس ریاضی علاقمند کنم .

ویرایش شده و آماده پرینت

فهرست مطالب

چکیده3

انگیز? اینجانب به عنوان دبیرریاضی ..3

بیان وضعیت موجود5

شناسایی مسئله5

الف) مشاهده:6

ب) مصاحبه:7

ج) پرسشنامه:7

پیشین? تحقیق:8

اهداف تحقیق:9

جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات.. 10

جدول شماره3: ارزیابی دانش آموزان کلاس هشتم 1 جهت تغییر روش تدریس... 12

چگونگی اجرا13

نتایج حاصله17

ارزشیابی اقدام جدید:24

نتیجه گیری :29

محدودیت ها31

منابع ومآخذ. 32

چکیده

با توجه به اهمیت درس ریاضی ،وعدم علاقه به آن از سوی دانش آموزان که منجر به ناتوانی دریادگیری شده وهمچنین باعث افت تحصیلی و اتلاف بودجه شده. وبه سرزنش و تحقیردانش آموزان،تشکیل خودپنداره ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده وباعث می گردد که اعتماد به نفسشان ضعیف شود. از این رو و بر اساس وظیف? خطیر الهی و تعهد شغلی خود واحساس مسولیتی که در برابر دانش آموزان خود داریم، باید سعی کنیم در صدد رفع این مشکل برایم.بنابراین تصمیم گرفتم در ابتدای امر علل بی علاقگی دانش آموزان را نسبت به درس ریاضی ریشه یابی نمایم وسپس به حل آن مبادرت ورزم.

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوال پایان ترم هندسه کاربردی دانشگاه آزاد ارومیه بررسی طراحی پستKV 63 230 كرج و سیستم حفاظتی آن تحقیق طراحی سایت آموزش دانشگاه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه و مناطق آزاد پاورپوینت انتقال حرارت