👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

-مقدمه :

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه های خود ، به یك نظام ارزشیابی ، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانك كشاورزی نیز به عنوان یك سازمان، از این قاعده مستثنی نیست . اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملكرد بانكی بیانگر آن است كه این روشها نوعاً تجربی و حاوی یكسری نسبتهای مالی است كه به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیتهای بانكها، نتایج آنها در شعب مختلف قابل مقایسه نیست . از این رو امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملكرد بانكها استفاده می شود كه یكی از كاربردی ترین آنها تكنیك تحلیل پوششی داده ها (DEA ) است . این تكنیك مبتنی بررویكرد برنامه ریزی خطی است كه هدف اصلی آن ، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است كه مقدار ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند . اما استفاده از این تكنیك معمولاً موجب تعداد شعب كارا می شود كه عملاً نیاز به روشهای دیگری را در جهت رتبه بندی این شعب كارا الزامی می نماید . مسأله تعداد شعب كار ا زمانی رخ می دهد كه تعداد ورودیها و خروجیهای مدل نسبت به تعداد واحدهای مورد ارزیابی از رابطه معنی داری برخوردار باشد . برای رفع این نقیصه ، سعی می شود با تركیب ورودیها یا خروجی ها ی مشابه ، تعداد آنها را كاهش داد. همچنین استفاده از این تكنیك ممكن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل شود . به عبارت دیگر این تكنیك مجاز است به یك داده كم اهمیت ، وزن زیادی دهد ( وبالعكس )، به گونه ای كه میزان كارایی محاسبه شده برای واحد تحت بررسی حداكثر گردد. به علاوه ممكن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و خروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در این تحقیق، برای رفع این مشكل ، پس از شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی مدل، نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی شاخصهای ورودی و خروجی ، در تكنیك تحلیل پوششی دادها ملحوظ می گردد. اما از آنجا كه نظر كارشناسان بصورت دقیق و قطعی نمی باشد، لذا از مفاهیم و اوزان فازی در سنجش اندازه كارایی و محدود كردن اوزان و خروجیها استفاده شده است .

در این تحقیق از یكی از مدلهای پایه ای تكنیك تحلیل پوششی داده ها مدل ( CCR ورودی محور) به سه صورت زیر استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از اجرای این سه مدل با مقایسه شده است :

1-مدل متعارف CCR ورودی محور ، با تركیب داده های همجنس برمبنای یك معیار ارزشی مشترك .

3-مدل متعارفCCR ورودی محور، با تركیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی .

4-مدل غیر متعارف CDR ورودی محور ، با تركیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی واعمال اوزان فازی تقریبی برای ورودیها و خروجیها .

همچنین در این تحقیق كارایی شعب بانك كشاورزی استان اصفهان ، با استفاده از مدل CCR خرو جی محور محاسبه شده و پس از شناسایی شعب ناكارا ، راهكارهایی در خصوص بهبود كارایی این شعب ، با درنظر گرفتن ماهیت خروجی محور مدل ارائه گردیده است .

👇محصولات تصادفی👇

تمدن اسلامی چکیده تمدّن اسلامی از زوایا و ابعاد گوناگون مورد توجه اندیشمندان واقع شده و کتاب ها و مقالات متعدّد و متنوّعی در این زمینه به رشته تحر نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی ابجکت (چراغ) در نرم افزار معماری Revit Architecture اشكالات مسكن های مدرن (امروزی)