👈 فروشگاه فایل 👉

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بیان مسئله پژوهش :

امام علی ابن ابی طالب (ع) در فرمان تاریخی و ارزشمند خویش به مالك اشتر ، آن سردار دلاور خویش را هشدار می دهد كه آداب و سنن شایسته كه سران این امت بر آن بوده اند و توده مردم خو گرفته اند مشكن نباید سنتی بنیانگذاری كه به پاره ای از سنت های زیبنده گذشتگان آسیب رساند كه پاداش او راست كه آن نیكو منجر به بال تو راست كه آن سنت شكنی .

این سخن ارزنده امام علی(ع) بلافاصله ذهن دانش پژوهان مدیریت را متوجه واژه هایی از قبیل فرهنگ سازمانی oRganizdtion caltare

و جو سازمانی organization climate و به خوبی نشان می دهد كه آن امام همام تا چه پایه و مایه ای متضمن این امر عظیم ، در حوزه مدیریت خویش بوده است تردیدی نیست كه والاترین هدف و مقصد تمامی سازمانها ، همانا كارآیی و بهره وری و اجرا و اهداف سازمانی می باشد و سازمان‌ها نیز وسیله ای هستند برای تركیب منابع انسانی و مادی در جهت تولید و توزیع ، كالا و خدمات و عناصر ضروری سازمان نیز عبارتند از مهارتها ، ارزش های انسانی ، منابع مادی تا تكنولوژی و ... كه در این میان نقش نیروی انسانی بسیار بارز و برجسته می باشد لذا پرداختن به مسائل نیروی شاغل در سازمانی به نحوی از آنجا با آن درگیر است بسیار حائز اهمیت است و بلاتردید موضوع فرهنگ سازمانی یكی از مهمترین این موضوعات است و ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است كه صاحب نظران بر این نظر هستند كه اگر قرار است در یك سازمان تغییرات موثر و پایدار و بوجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود .

ماهیت محیط های اجتماعی سازمان ها ، از موضوعات مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است كه تحقیقات لوین در دهه 30 و 40 قرن بیستم ، مهر تائیدی بر این مدعاست و ثابت می سازد كه رفتار انسان را می توان تعامل پویایی و نیروهای درونی (سائقه ها) و نیروهای محیطی (هنجاریهای اجتماعی) دانست .

لوین معتقد بود كه رفتار انسان تابع تعامل شخصیت با نیازهای فرد و با نیروی روانی و اجتماعی محیط فرد می باشد میل توجه به توصیف و تحلیل محیط ها به عنوان میادین نیروهایی ، كه رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می دهند حائز اهمیت است .

حاصل این اعتنا به محیط های سازمانی ، مطالعات و پژوهش هایی درباره فرهنگ سازمانی ، جوسازمانی و مفاهیمی نظیر آن است .

كریس ارجیریس chrisagyris وقتی در نوشته ای درباره برخی از علل پایین بودن اثر بخشی سازمانی در وزارت امور خارجه آمریكا فرهنگ سازمانی را نظامی زنده نامید و آن را در قالب رفتاری كه مردم در عمل از خود آشكار می سازند ، راهی كه بر آن پایه به طور واقعی می اندیشند احساس می‌كنند و شیوه‌ای كه به طور واقعی با هم رفتاری می كنند ، تعریف كرد . ( به نقل از مركز پژوهش منظومه های بین اللملی وزارت امور خارجه 1967)ص2 .

راه ها بر محققان و صاحبنظران بعد از خود باز كرد تا فرهنگ سازمانی را زمینه ای فراگیر از سنت ها ، نمادها ، ریشه ها ، نگرش ها ، اداراك ها ، ارزش ها ، دستورهای اخلاقی ، فلسفه‌ها ، افسانه ها ، قدرت ها و اصول آشكار یا نهفته معرفی كند .(ایران زاده 1377)

بر این اساس محقق در این پژوهش با اعتقاد به این مهم كه موفقیت و شكست سازمان ها را باید در فرهنگ آنها جستجو كرد این فرضیه ها را دنبال می كند كه در استان های جدید التاسیس همچون خراسان شمالی برای متحول ساختن ادارات آن به منظور بر دوش كشیدن رسالت سنگین و انجام وظایف بزرگی كه عهده دار شده اند ، بایستی در نخستین گام ، فرهنگ سازمانیشان را متحول ساخت و با شرایط جدید محیطی ، كشوری و جهانی آن را وفق داد .

پژوهشگر به دنبال این است تا بررسی نماید چه رابطه ای بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالی وجود دارد ؟

اهمیت وضرورت پژوهش :

در شرایط زمانی كنونی تغییر در سازمانها به صورت امری روزمره در آمده است این تغییرات همواره فشارهایی را بر سازمانها وارد می كنند و این نشانه ها زمانی بازتاب بیشتری خواهد داشت كه سازمان تجربه زیادی در رابطه با تغییر نداشته باشد به همین دلیل امروزه ، خیلی از سازمان ها تلاش زیادی را برای رفع این كاستی ها و سازگاری با محیط كه به سرعت در حال تغییرات آغاز كرده اند . لذا وقتی صحبت از روحیه كاركنان می شود منظور میل و رغبتی كه كاركنان برای رسیدن به هدفهای سازمان از خود نشان می دهند .پس می توان گفت روحیه كاركنان اداری در سازمانها از آنجایی ضرورت می یابد كه شرط دوام و بقای هر سازمان هماهنگ شدن با تغییرات محیط داخلی و خارجی است .

لذا در بیان اهمیت مساله باید گفت : آنچه كه زمینه بستر را برای روحیه كاركنان در سازمانها ما مهیا می‌سازد فرهنگ سازمانی است . همانا فرهنگ باتوجه به ارزشها ، باورها ، نگرشها و اعتقادات فرد در درون سازمان شكل می گیرد . كه خود آن نیز بسته به شكل ، نوع و ساختار سازمان است به عنوان مثال در كشور ما مفهوم فرهنگ سازمانی در سازمان فرهنگی مثل آموزش وپرورش با سازمان سیاسی مانند فرمانداری با استانداری متفاوت است این تفاوت خود چالش های زیادی را در رابطه با تاثیر انواع فرهنگ سازمانی بر روی كاركنان دارد گاهی مشاهده می شود . به علت عدم روحیه همیاری كاركنان و اعتماد متقابل در درون یك سازمان با توجه به ساختار به ساختار سازمان كه غیر ارگانیك است مشكل می توان از روحیه كاركنان سخن گفت لذا با توجه به اهمیت مساله ضرورت دارد با تغییر فرهنگ در درون سازمانها روشهای جدیدی به عنوان روشهای صحیح و درست پذیرفته شوند تا بتوان تغییر پایا و با‌دوام داشت .

👇محصولات تصادفی👇

توطئه قتل نادرشاه گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید) پاورپوینت موزه کامران دیبا دانلود تحقیق دستگاه فرز 41ص