👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشكیلاتی موجود بانک کشاورزی (مرکز) و ارائه الگوئی بهینه برای آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

1-مقدمه

در دنیای پیچیده و پرتلاطم امروزی بعضی از سازمان ها موفق و اثربخش و بعضی دیگر ناموفق و غیراثربخش هستند. آنچه مسلم است، ‌عوامل مختلفی درموفقیت و اثربخشی سازمانها تاثیر دارند. تعدادی از عوامل خارج ازكنترل سازمان و تعدادی نیزتحت كنترل هستند. یكی از عوامل تحت كنترل، ساختارسازمانی می باشد. بطور كلی ساختار و تشكیلات اداری درهرسازمان به خودی خود هدف نیست، بلكه وسیله ای است برای دستیابی به اهداف سازمان برای اجرای موثرو موفقیت آمیز وظایف. ‌هرسازمان باید دارای ساختار سازمانی و تشكیلاتی موثرباشد، بطوریكه وظایف و مسوولیت ها به وضوح بین واحدهای مختلف تقسیم شده و به آنها قدرت اختیار در برابر مسولیت ها و وظایف داده شود. ساختار سازمانی و تشكیلات غیراثربخش غالباً عامل عمده و مهم در عدم اثربخشی و نارسایی تصمیم گیری درهرسازمان محسوب می‌شود. همچنین درك هدفهای سازمان، از نخستین گام هایی است كه باید در راه درك اثربخشی سازمان برداشت. هدفهای سازمان، بایدنشان دهنده علت وجودی آن و آنچه كه درپی دستیابی به آن است باشد. گفته می شود یكی از مشكلات اساسی بر سر راه اثربخشی سازمان ها مسائل ساختاری است به گونه ای كه ساختار سازمان ها، ساختاركهنه و مبتنی برمفروضات سنتی است كه با وظایف فعلی آنها سازگاری نداشته و پویایی و تحولات محیط امروزین را مد نظرقرارنداده و علاوه برآن مطابق نیازهای كنونی جامعه فعلی نیزنبوده و به ابعاد انسانی و انگیزش نیروی كارتوجهی نكرده است. با توجه به اینكه یكی از وظایف مدیران «سازماندهی ‌» است و سازماندهی نیرفرآیندی پویا است، لذا باید این ساختاربا توجه به تغییرات عمده محیطی اصلاح گردد و سازماندهی مجدد متناسب با متغیرها و عوامل اثرگذارهمگام با تغییرات صورت پذیرد.

با وجود این به نظرمی رسد اثربخشی و كارایی بانك كشاورزی درتعدادی از فعالیت ها، تداخل وظایف دربعضی ازامور، تقسیم وظایف و ارتباطات درون سازمانی، با مشكلاتی روبرو می باشد. این تحقیق بعد تشكیلاتی و سازمانی بانك كشاو رزی را دركانون توجه خود قرارداده ودرصدد آن است تا اثربخشی ساختارسازمانی را با توجه به اهداف بانك كشاورزی و میزان رسیدن به این اهداف را مورد مطالعه قراردهد. لذا سوالات:

1-آیا تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب ساختارسازمانی بانك كشاورزی وجود دارد؟

2-آیا تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب ازنظرتمركز ساختار سازمانی بانك كشاورزی وجود دارد ؟

3-آیا تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب ازنظر رسمیت ساختار سازمانی بانك كشاورزی وجود دارد ؟

4-آیا همبستگی معنی داری بین رسمیت ساختار سازمانی واثربخشی سازمانی بانك كشاورزی وجود دارد ؟

5-آیا همبستگی معنی داری بین تمركز ساختارسازمانی و اثربخشی سازمانی بانك كشاورزی وجود دارد ؟

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت میدان محلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان جنبش نرم افزاری