👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصـل اول. 13

کلیــات تحـقیـق. 13

1-1 مقدمه 14

2-1 ضرورت تحقیق. 16

3-1 اهمیت موضوع. 17

4-1 بیان مسئله تحقیق. 18

5-1 استفاده كنندگان از این تحقیق. 19

6-1 فرضیات تحقیق. 19

7-1 قلمرو تحقیق. 20

فصــل دوم 21

ادبیات نظری تحـقیــق. 21

1-2 ادبیات نظری تحقیق. 22

1-1-2مرور ادبیات تحقیق. 22

2-1-2 گرینبرگ و همكاران. 22

2-2 تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی. 23

3-2 مفاهیم وتعاریف وجوه نقد. 25

4-2 مزایای صورت جریانهای نقدی. 26

6-2 تجزیه وتحلیل صورتهای مالی. 29

7-2 ابزارهای اصلی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی. 31

8-2 نسبتهای مالی. 31

1-8-2 نسبتهای نقدینگی. 33

2-8-2 نسبتهای فعالیت.. 33

3-8-2 نسبتهای اهرمی. 33

4-8-2 نسبتهای سودآوری. 34

9-2 تعریف نسبت های مالی مبتنی برصورت جریانهای نقدی. 34

1-9-2 نسبتهای توانایی پرداخت وایجاد نقدینگی. 36

2-9-2 نسبت های كیفیت سود 38

1-2-9-2 نسبت كیفیت نقدی سود 40

2-2-9-2 نسبت كیفیت نقدی فروش.. 40

3-9-2نسبتهای مخارج سرمایه ای. 41

1-3-9-2 نسبت تحصیل دارائیهای سرمایه ای. 42

2-3-9-2نسبت سرمایه گذاری به تامین مالی (خارجی )‌ 42

1-4-9-2 نسبت جریانهای نقدی هرسهم. 43

2-4-9-2 نسبت بازده نقدی دارائیها 43

3-4-9-2 نسبت بازده نقدی حقوق صاحبان سهام 44

10-2 نظریه تمركز اطلاعاتی. 46

11-2 محتوای اطلاعات در سطح دستوری. 47

12-2 محتوای افزاینده اطلاعاتی. 48

1-12-2 اطلاعات مكمل. 49

2-12-2 اطلاعات موازی. 49

فصل سوم 51

روش تــحقــیق. 51

1-3 پیشینه تحقیق. 52

2-3 جامعه آماری. 62

3-3 نمونه آماری. 63

4-3 اطلاعات مورد نیاز تحقیق. 64

1-4-3 اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی. 65

2-4-3 اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی. 65

3-4-3 اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه بازده سهام شركت.. 65

5-3 فرضیه های تحقیق. 66

6-3 تجزیه و تحلیل نظریه فرضیه ها 67

7-3 اندازه گیری متغیرها 68

1-7-3 نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود و زیان) 68

2-7-3 نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی. 69

3-7-3 محاسبه بازده سهام 70

1-3-7-3 افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی. 71

2-3-7-3 افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی. 71

3-3-7-3 افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی. 71

4-3-7-3 افزایش از محل اندوخته ها 72

8-3 روشهای آماری. 73

فصل چهارم 77

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 77

1-4 تحلیل آماری. 78

1-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل اول. 81

2-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل دوم 82

2-4 تحلیل و بررسی فرضیه ها 84

1-2-4 فرضیه اول. 84

2-2-4 فرضیه دوم 86

3-2-4 فرضیه سوم 87

فصل پنجم. 91

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 91

1-5 خلاصه تحقیق. 92

2-5 خلاصه نتایج تحقیق. 93

3-5 محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات.. 96

4-5 پیشنهادات.. 96

5-5 منابع و ماخذ. 98

1-1 مقدمه

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شركتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در كاهش نوسانات بازار را ایفا میكند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادركاراترین شكل خود امكان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میكند.

2-1 ضرورت تحقیق

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست می دهد .صورتهای عملكرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع دركنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یك مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینكه كدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی كه عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

3-1 اهمیت موضوع

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میكند ........دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریك دوره مالی توصیف میكند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

ارزیابی توانائی شركت در ایجاد جریان های آتی

ارزیابی توانائی شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.

توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی

بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شركت.

ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده كنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی طرح آماری و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و سلامت روانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری