👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ژئوفیزیک 2013 ساینس دیرکت با ترجمه آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجله ژئوفیزیک کاربردی

آنالیز روانگرایی از سرعتهای لرزه ای و اندازه گیری مرز های تالاب نمونه کوملوکا/آنتالیا

چکیده

این مقاله روانگرایی را در منطقه مسکونی کوملوکا/آنتالیا و اطرافش ، بکمک سرعتهای لرزه ای و دپوهای خاک و پریود غالب موج زلزله مورد آنالیز قرار میدهد. آنالیز روانگرایی نسبت برش/تنش ، نسبت برش-مقاومت و ضریب اطمینان را محاسبه میکند. سرعت موج برشی بکار رفته در آنالیز روانگرایی از طریق موجهای سطحی بدست می آید. همچنین، پارامترهای دینامیکی زمین از طریق سرعتهای لرزه ای محاسبه می گردند. توزیع های آب زیرزمینی ، سرعت موج برشی ، سرعت موج برشی تنظیمی ، پریود غالب ارتعاش ، تقویت خاک و شتاب زمین در حوزه مورد مطالعه مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین، حوزه های روانگرا و غیرروانگرا مشخص می شود و بصورا نقشه ارائه می گردد. با بررسی این نقشه ها، مرزهای سد شنی و حوزه دریاچه قدیمی بکمک نقشه روانگرایی ارزیابی شد.

abstract

This study analyzes liquefaction in the Kumluca/Antalya residential area and surroundings using seismic

velocities of soil deposits and the predominant period of the earthquake wave. The liquefaction analysis calculates

shear–stress ratio shear–resistance ratio and safety factor. Shear wave velocity used in liquefaction analysis was

determined through surface waves. Moreover the dynamic parameters of the ground were calculated through

seismic velocities. Distributions of groundwater shear wave velocity adjusted shear wave velocity predominant

period of vibration soil amplification and ground acceleration of the research area were mapped. In addition the

liquefied and non-liquefied areas as a result of liquefaction analysis in Kumluca were determined and presented

as maps. Examining these maps among all these maps the limits of the lagoon sandbar and the old lake area

were determined using only the liquefaction map.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی مقاله بررسی تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام پاورپوینت زمان تناوب سازه دانلود کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار پارس 61 ص