👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله درباره خواص اینرسی سطوح افقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

*مقاله درباره خواص اینرسی سطوح افقی*

خواص اینرسی سطوح افقی

7.1) گشتاور ماند یك سطح افقی

7.2) گشتاور ماند قطبی یك سطح مقطع افقی

7.3) قضیه محورهای موازی (یا تئوری انتقال) برای گشتاور ماند/ شعاع دوران

7.4) روش سطوح مركب

در این بخش خواص اینرسی سطوح افقی را مطالعه می كنیم. یك دلیل برای مطالعه این موضوع در استاتیك این است كه این خواص در قواعد تعیین برآورد نیروی هیدرواستاتیك (فشار اب عمق یا فشار ایستایی) روی یك حجم غوطه ور، ظاهر می‌شوند. (كه در بخش 8.2 آزمایش می كنیم) یك دلیل مهم تر برای این مطالعه این است كه بعضی مواقع به عنوان یك پیش نیاز برای دوره های مقاومت مصالح (یا تغییر شكل پذیری اجسام) كه از استاتیك پیروی می كند، در نظر گرفته می شود.

در دوره های بعد، دانشجو می فهمد كه فشار روی یك تیر بارگذاری شده متقاطع (عرضی)، تحت شرایط خاص اما مهم، گشتاور مانند بخش های تقاطع تیر نسبت عكس دارد.

بطور مشابه خمش تیر با گشتاور ماند كه قسمت مقاومت را برای شكیت تیر نسبت عكس دارد.

همینطور گشتاور ماند قبلی یك معیار در پایداری محور انتقال بنده در پیچش، یا چرخش می‌باشد.

چهار قسمت اولیه در این بخش می تواند توسط دانشجویی كه تنها با انتگرال ساده آشنایی دارد خوانده شود. اینها بخش هایی هستند كه بطور معمول در دوره اولیه مكانیك دگردیس پذیری مورد نیاز می‌باشد. سه بخش آخر، از انتگرال های دوگانه در زمانیكه با اجسام است سر و كار داریم، استفاده می كنند.

گشتاور ماند جرم در دینامیك مورد نیاز می شود، ما این موضوع مرتبط را در دومین سطح در جاییكه بحث ایجاب كند را بررسی می كنیم.

7.1) گشتاور ماند یك سطح افقی

برای سطح افقی نشان داده شده در شكل، گشتاور ماند نسبت به محور x و y چنین تعریف می شوند: Ix و Iy

این تعریف روشن می سازد كه چرا یك گشتاورماند، گشتاور دوم نامیده می شود، به خاطر مربع كورن فاصله از محور x برای Ix(و از محور y برای Iy)

ما گشتاور اولیه را در بخش 6 نسبت به یك مفهوم مركز ثقل دیدیم.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله مدیریت نوین در عرصه جهانی 50سوال تستی از کتاب مطالعات پنجم ابتدایی پاورپوینت شناخت بتن و مصالح آن تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یكی از كشورهای اسیایی و نتایج آن ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان