👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شیوع اختلالات روان شناختی بر اساس آزمون های ترسیمی در دانش آموزان دختر و پسر 12-7 ساله

ارتباط با ما

... دانلود ...

شرح مختصر: کودک دوران اول زندگی خود را که مهم ترین قسمت زندگی است، در خانواده ی خود می گذراند، نخستین تجربه های سازشی وی با اعضای خانواده اش تحقق می یابد. کودک باید بتواند آن چه در دل دارد، آزادانه بیان کند و نقاشی ابزاری مناسب برای بیان این آزادی است. بررسی های جدید در زمینه نقاشی های کودکان از اواخر قرن 19 آغاز شده است و بسیاری از پژوهندگان پیشین بر این گمان بوده اند که نقاشی کودک نسخه ای از یک تصویر در ذهن او می باشد و بنابراین نقاشی های یک کودک، دریچه ای گشوده بر اندیشه ها و احساسات اوست. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر در سال تحصیلی 94-1393انتخاب شده و نمونه آن 180 نفر از کودکان گروه سنی (12-7) سال بوده اند که 90 نفر آن دختر و 90 نفر آن پسر می باشند که از هر پایه 15 نفر که به صورت نمونه گیری تصادفی از 6 مدرسه شهر انتخاب شده اند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه......................................................................................................

بیان مسئله.................................................................................................

ضرورت و اهمیت به نقاشی کودکان....................................................................

کاربرد نتایج تحقیق.......................................................................................

اهداف پژوهش............................................................................................

سوالات تحقیق...........................................................................................

مفاهیم کلیدی ............................................................................................

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه..........................................................................................................

نقاشی چیست..................................................................................................

سیر تحول نقاشی در کودک...................................................................................

عوامل موثر بر نقاشی کودک.................................................................................

انگیزه نقاشی....................................................................................................

تحلیل و تفسیر نقاشی براساس معنی رمزی عناصر نقاشی.................................................

تفسیر کلی تست ترسیم آدمک................................................................................

روش بررسی عواطف بر اساس تست ترسیم آدمک.........................................................

روش تحلیل نقاشی آدمک.......................................................................................

جنبه های کلی نقاشی.........................................................................................

رمز گرائی رنگ ها..........................................................................................

جنبه های تحلیلی نقاشی.......................................................................................

نظریات نقاشی.................................................................................................

پیشینه ی تحقیق...............................................................................................

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه.........................................................................................................

روش تحقیق..................................................................................................

جامعه آماری.................................................................................................

نمونه گیری و روش نوشتن نمونه..........................................................................

متغیرها.......................................................................................................

ابزارپژوهش................................................................................................

روشاجرایپژوهش........................................................................................

تجزیه و تحلیل داده های آماری.............................................................................

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه........................................................................................................

توصیف داده ها.............................................................................................

تحلیل داده ها................................................................................................

فصل پنجم: یافته های پژوهش و بحث درباره ی نتایج آن.............................................

منابع

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی شرکت صنا الکترونیک بررسی انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان، درآمد، هـزینه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه 19 اسلاید