👈 فروشگاه فایل 👉

انسان- طبیعت- معماری (باغ های ژاپنی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شامل: بررسی هنر باغسازی، تاریخ ژاپن، باغ های خاور دور، بررسی سه عنصر ملاک عمل در باغ های ژاپنی (سنگ، درخت، آب)، بررسی انواع باغ های ژاپنی (باغ های تخت، باغ بهشت، باغ چای، باغ های شنی، باغ شنی در معبد ریوآن-جی)، ویژگی های باغ های ژاپنی (کنترل دید ناظر، استفاده از اعداد، پرهیز از بیهودگی، تضاد)، عناصر باغ های ژاپنی (مناظر طبیعی، آبشارها، نهرها، آبگیر، جزیره ها، پل ها، سنگ ها، بررسی انواع سنگ ها، فانوس ها، حوضچه ها، گلها و بوته ها، درختان، راه ها، ورودی باغ ها، دیوار باغ ها) و ...

👇محصولات تصادفی👇

پیش‌بینی پیشرفت نانوتكنولوژی با كمك شاخصهای علم و فناوری تحقیق درباره مكانیك خاک IOS و پیكربندی اولیه روتر و سوئیچ انواع سیستم های اطلاعاتی دانلود سیستمها 52 ص