👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

1

چکیده..........................................................................................................................................

فصل اول : کلیات تحقیق

3

مقدمه..........................................................................................................................................

3

بیان مسئله....................................................................................................................................

5

اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................

6

اهداف ........................................................................................................................................

6

چارچوب نظری تحقیق....................................................................................................................

7

مدل تحقیق....................................................................................................................................

11

فرضیه ها....................................................................................................................................

11

تعریف واژگان .............................................................................................................................

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

14

مقدمه..........................................................................................................................................

15

مبانی نظری تحقیق.........................................................................................................................

15

هزینه سرمایه................................................................................................................................

15

تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه.............................................................................................

17

مدلهای هزینه سرمایه......................................................................................................................

19

اهرم مالی و ارزش گذاری...............................................................................................................

20

مفهوم ساختار سرمایه.....................................................................................................................

20

عوامل موثر بر ساختار سرمایه.........................................................................................................

22

عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................................................

24

عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه...............................................................................................

26

ضرورت توجه به پارامتر های داخلی..................................................................................................

27

دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه...........................................................................................................

32

الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات....................................................................................................

34

الگوی میلر...................................................................................................................................

34

انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی....................................................................................

35

تئوری توازی ایستا.........................................................................................................................

36

تئوری سلسله مراتبی.......................................................................................................................

37

نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای..............................................

38

مالیات و ساختار سرمایه..................................................................................................................

شماره صفحه

عنوان فهرست مطالب

39

مالیات بر درآمد شرکت....................................................................................................................

39

اثر هزینه های ورشکستگی..............................................................................................................

41

مالیات و هزینه های ورشکستگی.......................................................................................................

42

سایر نواقص بازار..........................................................................................................................

42

اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست................................................................................

43

تفاوت هزینه های وام گیری..............................................................................................................

43

هزینه های نمایندگی........................................................................................................................

45

سیگنالهای مالی..............................................................................................................................

45

تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده....................................................................................

46

ساختار مطلوب در عمل..................................................................................................................

47

انعطاف پذیری مالی.......................................................................................................................

49

پیشینه تحقیق................................................................................................................................

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

55

مقدمه.........................................................................................................................................

56

فرضیات تحقیق.............................................................................................................................

57

روش تحقیق..................................................................................................................................

58

جامعه آماری .................................................................................................................................

58

نمونه آماری .................................................................................................................................

59

نحوه جمع آوری اطلاعات................................................................................................................

59

متغیر های مدل ............................................................................................................................

63

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات...........................................................................................................

65

آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک.................................................................................................

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

70

مقدمه...........................................................................................................................................

70

آمار توصیفی.................................................................................................................................

72

آمار استنباطی...............................................................................................................................

72

آزمون فرضیه اول.........................................................................................................................

80

آزمون فرضیه دوم..........................................................................................................................

82

آزمون فرضیه سوم.........................................................................................................................

شماره صفحه

عنوان فهرست مطالب

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

87

مقدمه.........................................................................................................................................

88

نتایج حاصل از فرضیه ها ...............................................................................................................

90

محدودیت های تحقیق......................................................................................................................

91

پیشنهادات....................................................................................................................................

منابع و ماخذ

93

منابع فارسی................................................................................................................................

94

منابع انگلیسی...............................................................................................................................

پیوست ها

96

نمونه آماری...............................................................................................................................

99

جداول آماری...............................................................................................................................

125

چكیده انگلیسی..............................................................................................................................

شماره صفحه

عنوان فهرست جداول

99

جدول1-الف آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال ...........

99

جدول2-الف آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال..............

99

جدول3 الف آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال.......................

100

جدول4 –الف آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال....................

101

شكل1- الف آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال..............

101

جدول 1-ب آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار...........

101

جدول 2-ب آزمون چاو فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار.......................

102

جدول 3- ب آزمون مدل فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی روش بازار..........................

102

جدول 4 – ب آزمون رمزی فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی به روش بازار........................

103

شكل 1- ب آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فاركلند بازدهی غیر عادی به روش بازار..............

103

جدول1 – ج آزمون چاو برای مدل 3 ..................................................................................................

103

جدول2 – ج آزمون هاسمن برای مدل 3...............................................................................................

103

جدول 3-ج آزمون گلجسر برای مدل 3.................................................................................................

103

جدول4 – ج آزمون مدل 3 ...............................................................................................................

104

جدول 5-ج آزمون رمزی برای مدل 3.................................................................................................

105

جدول 6-ج آزمون برش پاگان برای مدل 3 ...........................................................................................

105

جدول 1- د آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ..............................

105

جدول 2- د آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ...........................

105

جدول 3- د آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ......................

105

جدول 4- د آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ..............................

106

شكل 1 – د آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش كلارك بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال .....................

107

جدول 1- ه آزمون چاو برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ...........................................

107

جدول 2- ه آزمون مدل برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار ...........................................

108

جدول 3- ه آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش كلارك به روش بازدهی بازار .......................................

108

جدول 1-ی چاو برای آزمون فرضیه دوم..............................................................................................

108

جدول 2-ی برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم.....................................................................................

شماره صفحه

عنوان فهرست جداول

108

جدول3- ی آزمون رمزی برای فرضیه دوم .....................................................................

109

جدول 4- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ........................................................................................

109

جدول 5- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ........................................................................................

110

شكل 1- ی آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم ...................................................................................

110

شكل 1- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند ............................................................................

110

شكل 2- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك ...........................................................................

110

جداول 1- چ جداول دهك ها برای فرضیه سوم........................................................................................

116

جدول 1- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری.......................................................................

117

جدول 2- پ آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی .....................................................................

117

جدول 3- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیر های .......................................................

118

شكل های نرمالسازی به روش جوهانسون ............................................................................................

چكیده تحقیق:

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شركت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شركتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع كاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد كه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینكه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شركتها قائلند. نتایج نشان داد كه ارزش نهایی وجه نقد به روش فاركلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش كلارك معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاكی از آن است كه بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معكوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می كند كه ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.

وا‍ژه های كلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایه

1-1مقدمه :

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه،بر ابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.

2- 1بیان مسئله

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف « حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001)[1]. بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی و رعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977)[2]. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه ی رعایت اصل تطابق در هنگام تأمین منابع مالی، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکور با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شودو مدلی مناسب برای رونق و اثر بخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت ها شمرده می شود(سینایی،رضائیان،1386،ص124).

با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) [3]. بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرما یه، یكی از چالش برانگیزترین و مشكل ترین مسایل پیش روی شركت ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است .

تعیین ساختار بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركت ها به شمار می رود. این مهم، كاربرد بااهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شركت ها دارد . در این میان مدیران بایستی به انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه توجه نمایند، شرکتهایی که درآنها مدیریت بدون توجه به حفظ انعطاف پذیری اقدام به انتشار بدهی و افزایش بدهی نماید در آینده فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه خود را از دست خواهد داد و پی آمد این نیز می تواند رشد و گسترش شرکت را دچار تهدیدات جدی نماید. حال این سئوال مطرح می شود که آیا انعطاف پذیری تاثیری بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد؟ و آیا رابطه انعطاف پذیری با نسبت اهرمی به صورت معکوس است؟ و در نهایت می توان این سئوال را مطرح کرد که آیا انعطاف پذیری از دید سرمایه گذاران دارای ارزش است؟ این تحقیق در تلاش است تا برای سئوالات بالا پاسخی علمی بدست آورد

[1] .Douglas 2001

[2] .Warnd 1977

[3] .Rawally & Sinder 2001

👇محصولات تصادفی👇

دانلود حل المسائل VLSI مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت نرم افزار دانلود تحقیق انتقال حرارت در توربین 105ص دانلود تحقیق ترمزهای ABS 40ص