👈 فروشگاه فایل 👉

کد یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم

ارتباط با ما

... دانلود ...

هدف از این برنامه که یک مثال از مسئله MOO و به زبان متلب نوشته شده است

یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع بااستفاده از ژنتیک الگوریتم است.

مقادیر اولیه درنظر گرفته شده به صورت زیر است:

دو تابع مرزی:

f1(X) = 2*x1 + 3*x2

f2(X) = 2/x1 + 1/x2

دامنه مقادیر:

x1<20 & x1>10

x2<30 & x2>20

تنظیمات اولیه :

iterations = 500;

population_size = 500;

mutation_rate = 0.02;

crossover_rate = 0.3;

population = zeros(population_size 3);

👇محصولات تصادفی👇

کتاب مبلمان برای قرن 21 (زبان اصلی) گزارش کارآموزی شرکت هنگام طراحان نواندیش تحقیق و بررسی در مورد امام علی در ادب فارسی پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی دانلود بهبود ارتباطات نکاتی برای مدیران 20 ص