👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوبنت انواع ارزشیابی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوبنت انواع ارزشیابی

vسطحی سنجی

vاعتبار و روایی اندك

vاندازه گیری كمّی و غیر مستقیم

vمغالطه ی هدف و وسیله

vمغالطه ی جزء و كل

vاضطراب امتحان

vفشار نهادی برای كسب نمره

vایجاد رقابت نا مطلوب

vامتحان ابزار تهدید و ارعاب

vحذف یا كاهش خلاقیت

vتقلّب

vایجاد نگرش منفی نسبت به درس و مدرسه

vیادگیری نتیجه مدار

👇محصولات تصادفی👇

پلان تاسیسات مکانیکی طراحی دستگاه CNC سه محوره مدل آماده هواپیما dassault rafale در فرمت STEP پیش‌بینی پیشرفت نانوتكنولوژی با كمك شاخصهای علم و فناوری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)