👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوبنت انواع ارزشیابی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوبنت انواع ارزشیابی

vسطحی سنجی

vاعتبار و روایی اندك

vاندازه گیری كمّی و غیر مستقیم

vمغالطه ی هدف و وسیله

vمغالطه ی جزء و كل

vاضطراب امتحان

vفشار نهادی برای كسب نمره

vایجاد رقابت نا مطلوب

vامتحان ابزار تهدید و ارعاب

vحذف یا كاهش خلاقیت

vتقلّب

vایجاد نگرش منفی نسبت به درس و مدرسه

vیادگیری نتیجه مدار

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله طرح كالبدی روستای رزاب شهرستان سروآباد مبانی نظری قابلیت های سازمانی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون کتابچه فارسی عیوب فیلم رنگ دانلود تحقیق اصول ریخته گری فلزات 6 ص