👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

این پرسشنامه توسط محمدی زاده و احمدآبادی (1387)برای سنجش خطرپذیری در نوجوانان ایرانی تدوین یافته است .تعداد 38سئوال پرسشنامه برای سنجش رفتارهای پرخطر از قبیل رانندگی (6 سوال)، خشونت (5سوال)، سیگار كشیدن(5 سوال)، مصرف مواد مخدر(8 سوال)، مصرف الكل(6 سوال)،رابطه بارفتار جنسی وگرایش به جنس مخالف (8 سوال)،به كاربرده میشود.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله كاربرد بتن اسفنجی کتاب انسان - فضا - طراحی پاورپوینت تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران ترجمه مقاله ارائه دهنده خدمات اینترنت پاورپوینت حسابرسی داخلی