👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض

پرسش نامه سبک های تعارض که به وسیله پوتنام و ویلسون طراحی شده است. این پرسش نامه در کتاب رفتار سازمانی رابینز (1991، به نقل از مقیمی،1385) آورده شده است و پنج شیوه مدیریت تعارض را که شامل اجتناب ، تطبیق یا سازش، همکاری مصالحه و رقابت است در درون سه راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. این پرسش نامه شامل 30 سوال 7 گزینه ای که به شکل لیکرت طراحی و از 1 تا 7 امتیاز بندی شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت (MSI) پاورپوینت کنترل ایمنی وامنیت ماشین الات ومصالح و کارگاه پاورپوینت روستای سنجانک مقاله بررسی لیست گیری در انبارداری پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید گلدانی گریبكس پیكان