👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه محتوی کتابهای علوم پایه اول آموزش و پرورش ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارها می باشد جامعه آماری تحقیق کتابهای علوم پایه اول کشور ایران و فنلاند می باشد نوع پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است فرضیه های تحقیق عبارتند از تصاویر کتاب علوم پایه اول ، توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه محتوی کتابهای علوم پایه اول آموزش و پرورش ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارها می باشد . جامعه آماری تحقیق کتابهای علوم پایه اول کشور ایران و فنلاند می باشد . نوع پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است . فرضیه های تحقیق عبارتند از تصاویر کتاب علوم پایه اول ، توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد . و فرضیه دوم تصاویر کتاب علوم پایه اول فنلاند توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد .

اهم نتایج به قرار زیر است :

کتاب علوم پایه اول ایران توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد (66/0 )

کتاب علوم پایه اول فنلاند توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد ( 7/0)

کلید واژگان : تحلیل محتوا ، تصاویر ، نمودارها

فهرست مطالب

فصل اول : طرح مسئله ...............................................................................................................................................

مقدمه ......................................................................................................................................................................

بیان مسئله .................................................................................................................................................................

ضرورت و اهمیت تحقیق............................................................................................................................................

فرضیه های تحقیق.....................................................................................................................................................

اهداف تحقیق...........................................................................................................................................................

فصل دوم : پیشنه تحقیق..............................................................................................................................................

مقدمه ......................................................................................................................................................................

مبانی نظری تحقیق.....................................................................................................................................................

روند تاریخی تکامل روش تحلیل محتوا ......................................................................................................................

مراحل تحلیل محتوا ..................................................................................................................................................

ارزیابی سطح خوانایی متون .......................................................................................................................................

روشهای تحلیل محتوا ................................................................................................................................................

سازماندهی تحلیل محتوا ............................................................................................................................................

انواع روشهای شمارش...............................................................................................................................................

فصل سوم : روش انجام پژوهش.................................................................................................................................

مقدمه ......................................................................................................................................................................

منبع تحلیل................................................................................................................................................................

تجزیه و تحلیل بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارها ..............................................................................................

انواع روشهای تحلیل محتوا ........................................................................................................................................

جامعه تحقیق ............................................................................................................................................................

نمونه و روش نمونه گیری...........................................................................................................................................

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها...........................................................................................................................

مقدمه ......................................................................................................................................................................

تجزیه و تحلیل داده ها ...............................................................................................................................................

یافته های توصیفی......................................................................................................................................................

فهرست جداول و نمودارها.........................................................................................................................................

فصل پنجم :..............................................................................................................................................................

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................................

 مقدمه : ...............................................................................................................................................................

یافته های توصیفی .....................................................................................................................................................

نتیجه گیری در مورد فرضیات ....................................................................................................................................

پیشنهادات ................................................................................................................................................................

منابع

👇محصولات تصادفی👇

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 1 تقویم PSD لایه باز مبانی نظری عزت نفس پاورپوینت بازاریابی چریکی پاورپوینت معنویت در کار