👈 فروشگاه فایل 👉

امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-فصل اول: مقدمه.......................................................................................................... 1

2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری........................................................................ 4

2-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 5

2-2 سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها....................................................................................................... 8

2-2-1 صافی های کیسه ای............................................................................................................................... 8

2-2-2 ته نشین کننده های ثقلی..................................................................................................................... 8

2-2-3 شوینده ها.................................................................................................................................................. 9

2-2-4 سیکلونها..................................................................................................................................................... 9

2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتیک................................................................................................................ 9

2-3 زمینه تاریخی.................................................................................................................................................. 10

2-4 مكانیزمهای انباشت آكوستیك.................................................................................................................. 11

2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكینتیك................................................................................................................ 11

2-4-2 فعل و انفعالات هیدرودینامیك............................................................................................................. 17

2-4-3 واكنشهای آشفتگی آكوستیك............................................................................................................. 20

2-4-4 روان سازی آكوستیك............................................................................................................................ 19

2-4-5 توده آكوستیك......................................................................................................................................... 23

2-5 مدلهای شبیه سازی فعلی............................................................................................................................ 24

2-5-1 مدل وولك................................................................................................................................................. 24

2-5-2 مدل شو...................................................................................................................................................... 25

2-5-3 مدل تیواری............................................................................................................................................. 25

2-6 مدل سانگ....................................................................................................................................................... 25

3-فصل سوم: روشها و تجهیزات......................................................................................................................... 27

3-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 28

3-2 روش شبیه سازی انباشت آكوستیك........................................................................................................ 28

3-2-1 فرضیات انجام شده در مدل سازی...................................................................................................... 28

3-2-2 الگورِیتم مدل سازی................................................................................................................................ 29

3-3 سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی........................................................................................ 30

3-3-1 سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات...................................................................... 30

3-3-2 آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی..................................................................... 33

3-3-3 مواد مورد استفاده.................................................................................................................................... 41

3-4 كالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی .............................................................................................................. 43

4- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها............................................................................................................. 45

4-1 مقدمه................................................................................................................................................................ 46

4-2 نتایج آزمایشگاهی.......................................................................................................................................... 47

4-2-1 اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات

خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی........................................................................................................................ 46

4-3 آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی...................................................................... 49

4-3-1 آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی..................................................................................... 49

4-3-2 رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله....................................................................................... 52

4-3-3 اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل................................................................................ 55

4-3-3-1 اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن......................................... 55

4-3-3-2 اعمال امواج بر روی جریان ایروسل............................................................................................... 62

4-4 بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی

در خروجی موتور های دیزل...................................................................................................................... 67

4-4-1 بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه..................................................................................................... 65

4-4-2 بررسی اثر توان اعمالی امواج............................................................................................................... 72

4-4-3 بررسی تاثیر دما و فشار.......................................................................................................................... 75

4-4-4 تأثیرات فركانس صدا............................................................................................................................. 77

4-4-5 اثر اندازه ذرات.......................................................................................................................................... 77

5- فصل پنجم........................................................................................................................................................ 79

فهرست مراجع........................................................................................................................................................ 83

ضمیمه 1................................................................................................................................................................... 85

ضمیمه 2................................................................................................................................................................... 88

ضمیمه 3................................................................................................................................................................... 95

فهرست نمودارها

شکل 2-1- حجم انباشت آكوستیك........................................................................................................................... 12

شکل 2-2- حجم واقعی انباشت آكوستیكی............................................................................................................. 14

شكل 2-3- مكانیزم های آشفتگی................................................................................................................................. 20

شكل 2-4- شكل موج سرعت آكوستیك درشدت بالا.............................................................................................. 22

شكل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای................................................................................................... 31

شكل 3-2- سیستم حذف ذرات بزرگ......................................................................................................................... 32

شكل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات................................................................................................................................ 33

شكل 3-4- منبع امواج آکوستیکی............................................................................................................................... 34

شكل 3-5- دستگاه منبع ایجاد سیگنال...................................................................................................................... 35

شكل 3-6- دستگاه Amplifier................................................................................................................................. 36

شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر.................................................................................................................................... 36

شكل 3-8- بلندگو و horn............................................................................................................................................ 37

شكل 3-9- صفحه بازتاب كننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها.................................................................. 38

شكل 3-10- فشار سنج دیجیتالی................................................................................................................................. 38

شكل 3-11- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی........................................................................................... 39

شكل 3-12- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی....................................................................................................... 40

شكل 3-13- دبی سنج.................................................................................................................................................... 41

شكل 3-14- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید كننده ایروسل........................................................... 43

شكل 4-1- توزیع جرمی ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی............................ 46

شكل 4-2- درصد جرمی توزیع ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی.............. 46

شكل 4-3- توزیع فشار آكوستیكی در cm10 از بالای لوله..................................................................................... 49

شكل 4-4- توزیع فشار آكوستیكی در cm17 از بالای لوله..................................................................................... 49

شكل 4-5- توزیع فشار آكوستیكی در cm150 از بالای لوله.................................................................................. 50

شكل 4-6- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 200 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار............ 51

شكل 4-7- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 650 (Hz) بر اساس مینیمم فشار............. 51

شكل 4-8- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 830 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار............ 52

شكل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جریان......................................................................................... 54

شكل 4-10- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 200........................................ 56

شكل 4-11- محل نقاطی كه در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند................................................................ 57

شكل 4-12- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 650 ........................................ 58

شكل 4-13- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 830 ........................................ 59

شكل 4-14- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h.................................... 61

شكل 4-15- تست نشست آكوستیكی برای حالت Q=250 L/hourو فركانسHz 830 ....................... 62

شكل 4-16- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min).......................... 63

شكل 4-17- تست نشست آكوستیكی برای حالت Q=27.8 L/minو فركانسHz 830 ....................... 64

شكل 4-18- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات 66

شكل 4-19- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون.................................................................................................. 68

شكل 4-20- تاثیر زمان اعمال جریان بر اندازه ذرات در مدل سازی عددی.................................................... 69

شكل 4-21- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فركانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته............................................................................................................. 70

شكل 4-22- تاثیر توان الكتریكی امواج بر بازده فیلتراسیون................................................................................. 72

شكل 4-23- تاثیر دما در نرخ انباشت آكوستیكی.................................................................................................... 74

شكل 4-24- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آكوستیكی.......................................................................................... 75

شكل 4-25- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آكوستیكی............................................................................................. 76

فهرست جداول

جدول 4-1- فرکانس های بحرانی................................................................................................................................. 48

جدول 4-2- توزیع فشار آكوستیكی در فركانس های مختلف................................................................................ 48

جدول 4-3- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون..................................................................................................... 67

جدول 4-4- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون........................................................................................ 71

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله امنیت در شبکه های بی سیم مبانی نظری و پیشینه تحقیق كسب و كار الكترونیك پاورپوینت تکنولوژی ساخت پنیرهای صنعتی پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی پاورپوینت طراحی فنی مکانهای آموزشی - 36 اسلاید