👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کاراموزی طراحی اجزاء

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کاراموزی طراحی اجزاء در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

دنده های دندانه دار

روشی را ارائه دهید و نشان دهید که چگونه زوایا ی سیم آن چرخ دنده که با هر کدام از آن دنده ها جفت شده است را می توان تعیین کرد .

راهنمایی : به شکل p.15.3 رجوع شود ، راه حل هندسی.

اگر d محل شروع باشد پس روش چنین است : PM=PL = روش وM و L محل برش طولی دنده را نشان می دهد که در محلی كه شدت گردشی در آنجا دارد بریده شده است . برش طولی سیم DM است از محور گردشی A و CM تانژانت آن گردش است .

Arc CF = CM = PD CF = PD

FP = CM O2 FP = o1CM arc CF = arc KN = PD

بنابراین در این روش PM را که روی میزان قوس قرار گرفته با arc این روش برابر است . خط O1M که در محلی در قوس باN برخورد می کند خط PD را در طول مسیر بوجود می آورد که با KN برابر است. دایره ای که بین D با O 1 است به شکل مرکز دایره ذیل است . چنین شکلی که دارای چنین دایره ای است در یک وسیله حمل کننده نیز وجود دارد.

چرخ دنده با سیم دنده درحرکت یک چرخ بزرگ را بوجود می آورد . زاویه فشار است . شعاع چرخش Rb از میزان چرخش Rb در هنگام حرکت چرخ است و چرخش الحاقی Ra است . نشان دهید که زوایای آرک در طول چرخش چنین اندازه گیری می شود :

كه

راهنمایی به شکل p.154 برای حل نگاه کنید.

. یک جفت دنده دارای 16 و 22 دندانه زاویه مدول قطعه5/12 mm ارتفاع سر دندانه 5/12 mm و ارتفاع ته دندانه 25/14 زاویه فشار 200 است . زاویه چرخش دنده مارپیچی ، طول زاویه (V) و زوایای تماس را تعیین کنید .

(i) 10 cm 1375 cm (ii) 9.4 cm 12.82 cm (iii) 3.93 cm . جواب

1250 = زاویه تماس برای حرکت دهنده (iv) 3.69 cm (v) 5.63 cm (vi)

120 = زاویه کنجهای بعدی

. زاویه مدول یک صفحه دنده 5/12 mm و سردنده با یک قطعه مدول برابر است . کوچکترین چرخ دنده مارپیچ که با یک صفحه دنده مچ شده یا جفت شده است را بدون هیچ تداخلی تعیین کنید در حالی که سه زاویه فشار (i) 140 ، (ii) 200 ، (iii) 220 است .

یعنی 14 دنده(iii)1366 یعنی 16 دنده و (ii) 172 یعنی 32 دنده 318 ( i ) . جواب

. یک جفت دنده دارای 14 و 16 دنده و زاویه مدول 5/12 mm است . سردنده هم 5/12 mm است . زاویه مورب آن5 /14 است نشان دهید که دنده ها دارای پارازیت ( تداخل) هستند . قسمت هایی را تعیین و مشخص کنید که دنده های سردنده در آنها باید کم شود تا از تداخل و پارازیت بین آنها جلوگیری به عمل آید . طول مسیر را برای کاهش سردنده تعیین کنید.

راهنمایی : به شکل p.155 رجوع شود.

mm 3 = برای چرخ های کوچکترmm 5 = برای چرخ های بزرگتر . جواب

Cm 475 = طول سیم تماس

چرخ های دنده از بیرون با هم جفت می شوند و نسبت سرعت آن سه است . دنده به شکل سیمی است . زاویه مدول mm 5/6 و سردنده با یک مدول برابر است . فشار180. چرخش چرخ دنده مارپیچی r.p.m 100است . تعیین كنید :

(a) تعداد دنده در هر چرخ را بنابراین از تداخل باید جلوگیری شود. (b) تعداد دنده های تماس

(c) طول مسیر و آرک تماس (d) ماکزیمم سرعت لغزش بین دنده های جفت شده (e) زاویه چرخش چرخ دنده مارپیچی هنگامی که هیچ کدام از جفت دنده ها در تماس نبا شند. (F) نیروی فرمان بین جفت های در نظر گرفته شده که چرخ دنده مارپیچی را با 100r.p.m9 10 kw از خود عبور می دهند و دو جفت دنده در تماس با هم وجود دارند، نیروی کلی به طور مساوی بین دو جفت تقسیم می شود.

.قسمت های ذیل دنده هایی با اندازه ی 200 است که با هم جفت شده اند:

سرعت چرخ دنده ی مارپیچی = r.m.p 400 تعداد دنده های روی چرخ دنده ی مارپیچی = 24

تعداد دنده های روی چرخ دنده = 28

سردنده دنده ها را تعیین کنید. اگر مسیر تماس و زوایای نیمی از آن دارای مقدار ماکسیمم باشد. هم چنین آرک تماس و ماکسیمم سرعت لغزش را بین دنده هایی که در تماس با آن هستند را تعیین کنید.

جواب: سردنده = m.m 5/4 ، m.m 5/88 آرک تماس = c.m 934/3

ماکسیمم سرعت لغزش = cm/s 5/154

. قسمت های زیر برش طولی محرک سیم دنده هایی را نشان می دهد که با هم جفت شده اند.

تعداد دنده های چرخ دنده ی مار پیچی = 24 نسبت دنده ها = 2 فشار زاویه ای = 200 میزان مدول = mm 5

سرعت چرخ دنده ی مارپیچی = r.m.p 200 سردنده بالایی = mm 5

ماکزیمم سرعت لغزش را تعیین کنید. با رسم نموداری سرعت لغزش هر جفت دنده را از نقطه ی جفت شده به نقطه ی جفت نشده نشان دهید. جواب: cm/s 3/40

راهنمایی: سرعت لغزش مستقیما متناسب با فاصله ی نقطه تماس از نقطه ی تنظیم شده است.

. دو دنده ی مدول به صورت mm 25/4 تنظیم می شوند و دارای 24 و 33 دنده به ترتیب هستند. هر چرخ دارای سردنده استانداردی با 1 مدول است. طول آرک تماس و ماكزیمم سرعت لغزش را بین دنده های جفت شده تعیین کنید. اگر کوچکترین چرخ با سرعت r.m.p 150حرکت کند، زاویه ی فشار 200 است.

جواب: cm 18/2 ، cm/s 4/28

20 چرخ دنده از برش طولی سیم دنده دارای چرخشی هستند که با مقدار cm 25/1 برابر است و گوشه های صاف و تیغه ی برشی صفحه دنده بر آن ساخته شده است.

بلند ترین سردنده تیغه ی برشی و چرخ mm4/3 است. کمترین زاویه ی فشاری را تعیین کنید که شاید برای جلوگیری از برش آن استفاده می شود. هم چنین طول آرک تماس را تعیین کنید. زمانی که دو چرخ با 20 دنده در هر آرک با هم جفت شده اند.

جواب: 29 180 ، cm 15/20

. دو چرخ دنده ی همسان cm 5/37 ،میزان قطر چرخش، و میزان مدول آرک به اندازه ی mm 25/6 با هم جفت شده اند. زاویه ی فشار آرک دنده ی سیم از محاسبه ی کمترین سردنده لازم 200 است اگر اطمینان داشته باشید که دو جفت دنده آرک همیشه در تماس با هم خواهند ماند اگر 6kw به 113r.p.m تبدیل شود نیروی نرمال بین دنده ها را تعیین کنید. فرض کنید که به طور مساوی بین دو جفت دنده ها تقسیم شده است .

جواب: cm 705/0 ، N 1447

. دنده ی 24 (برش طولی سیم) چرخ دنده ی مارپیچی mm 25/4 ، مدول به سوی یک صفحه دنده در حرکت است. سردنده صفحه دنده و چرخ دنده ی مارپیچی هر دو mm 25/6 است. مینیمم زاویه ی فشاری که از تداخل (پارازیت) جلوگیری به عمل می آورد را تعیین کنید. حالا طول آرک تماس و تعداد دنده های تماس را در یک زمان تعیین کنید.

جواب: 44 160 ، mm 05/4 ، 2 جفت دنده

. دو دنده ی جفت شده دارای 9 و 39 دندانه به ترتیب هستند. آن ها گردی پر و کاملی دارند و زاویه ی فشار 200 است. میزان مدول mm 5/8 است.

(i) . میزانی از آن کاهش که در دنده ی سردنده برای جلوگیری از تداخل به وجود می آید.

(ii) . میزانی از افزایش که در سردنده چرخ دنده ی مارپیچی است مانند کاهشی است که در دنده ی سردنده به وجود می آید.

نسبت تماسی را تعیین کنید که در آن طول مسیر تماس به صورت یک میزان اصلی است.

(راهنمایی: میزان اصلی = فاصله ی محیط دایره روی چرخش سیم اصلی از یک دندانه، یا ، میزان اصلی= سطح چرخش * cos ? )

جواب: (i) = 3.81 cm (ii) = 1.389

. محرک دنده ی مارپیچی دارای 20 دندانه میزان مدولی در صفحه ی چرخشی است که این میزان برابر است با mm 3 و عرض سطح جلوی ان cm 3 است. پیشرفت دندانه 15/1 بار از میزان چرخش است. محاسبه کنید:

11)روش جدول بندی : (به شكل 16.4 مراجعه كنید ) . جدول چون شكل زیر آماده كنید .

روش :(i) تصور كنید كه بازوی C قفل است و تمام دنده هاآزادند دنده A یك حركت انتقالی انجام می دهد و به ترتیب دنده B هم با حركت انتقالی TA / TB در جهت مخالف می چرخد ، كه TA تعداد دندانه TB A تعداد دندانه B است . بنا براین اولین سطر متعاقبا چنین نوشته می شود .

(ii) سطر چند برابری با x و متعاقبا سطر 2 هم نوشته می شود . این تنها به این معنی است كه با بازوی ثابت ، چرخ دنده A + حركت انتقالی می شود .

(iii) y به همه آنها اضافه كنید این معادل قفل كردن تمام سیستم است و تمام سیستم با حركت انتقالی yY به حركت در می آید . و ردیف سوم نوشته می شود .

شرایط حركتی لازم است تا ردیف سوم به كار گرفته شود در این حالت خاص ، چرخ A ثابت می شود و بنابراین حركت به صفر میرسد . بنابراین (i)... y+x=0

اجازه بدهید بازوی C با یك حركت انتقالی حركت كند . این می دهد :(ii) y=1

از معادله (i) و (ii) میزان x y را می توان به دست آورد با داشتن مقدار x y در شرایط داده شده ، حركت دنده ها ی دیگر را می توان فهمید . y=1 پس x=-1 . حركت B می دهد : (14.5)

اگر مقدار y x را داشته باشیم ، حركت انتقالی B را برای یك چرخش بازوی C ، می توان به دست آورد چرخ دنده A ثابت می شود كه با آن داریم :

(2) روش فرمولی : سرعت A در رابطه با C چنین می دهد : (i) ...

و سرعت B در رابطه با C چنین می دهند : (ii)

علامت منفی بیان می كند كه حركت A B مخالف هم هستند ، شرایط مورد نیاز این است كه دنده A ثابت شود و بازوی یك حركت انتقالی داشته باشد . بنابراین : و

بنابراین

یا

(1606)

در حالی كه بنابراین ، برای یك حركت بازو ما خواهیم داشت :

هردو روش برای تمام مشكلاتی كه ممكن است در دنده های چرخشی به وجود آید قابل قبول است اما روش جدول بندی تمام عنا صر را تجزیه می كند و بسیار جامع است ، بیشتر مشكلات و مسائل با استفاده از روش جدول بندی حل می شود .

16.7 بار دندانه ها و گشتاور در زنجیره های دنده چرخشی

Ti=داده های گشتاور F1= تانژانت نیروی ورودی در محل تماس T0= خروجی گشتاور و مقاومت گشتاور

F0= تانژانت نیروی خروجی در محل تماس Tb= گشتاور ثابت یا گشتاور متحرك

Fb= تانژانت نیروی متحرك

اگر دنده ها هیچ شتابی نداشته باشند وحركتی با سرعت زاویه‌دار و متحدالشكلی داشته باشد ما خواهیم داشت : یا

اگر اصطحكاك نادیده گرفته شود ما هم چنین خواهیم داشت: نیروی خروجی = نیروی ورودی

با تعبیر مناسبی از گشتاور و سرعت یا

اما اگر چرخ متحرك دارای سرعت صفر باشد بنابراین با تعبیر مناسبی از گشتاور

این معادله در محاسبه بار دنده ها و اندازه ها متحرك بسیار مفید است تا قسمتهای مشخص را ثابت نگهدارد . آنها می توانند در محاسبه بار قسمتهای میانی هم مورد استفاده قرار بگیرد .

مسئله 16.1 شكل 16.5 آرایش زنجیره دنده چرخشی را نشان می دهد . چرخ E یك چرخ ثابت است و چرخ های D C ازچرخهای انتگرالی هستند وروی یك سنجاق استوارند اگر بازوی A ، حركتی در جهت حركت عقربه های ساعت داشته باشند ، سرعت و جهت حركت چرخهای B F را تععین كنید .

آنچه نیاز است (a) چرخ E ثابت است بنا براین (i)

(b) بازوی A حركتی در جهت حركت عقربه های ساعت داشته است . بنابراین : (ii)

از بررسی (i) و (ii) خواهیم داشت : یا یا

سرعت B چنین به دست میآید : حركت/Sec در جهت عقربه های ساعت

بنابراین B چرخشی معادل o.572هر دوبار در یك جهت به شكل بازویی دارد .

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت بازاریابی سلامت Design Example V:14 آموزش طراحی سازه های فولادی گزارش کارآموزی رشته برق کارخانه سیمان طرح آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد پاورپوینت بررسی خسارت موش ورامین به کشاورزی