👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- كلیات 2

1-2- هدف 2

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

2-1- مقدمه 7

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه 7

2-2-1- اضافه ولتاژهای صاعقه 8

2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه 9

2-2-2- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل) 10

2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل یا كلید‌زنی 11

2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهای كلیدزنی 12

2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از كلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی 13

2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهای كلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار 13

2-2-3- اضافه ولتاژهای موقت 14

عنوان صفحه

2-2-3-1- مقدمه 14

2-2-3-2- خطاهای زمین 15

2-2-3-3- تغییرات ناگهانی بار 17

2-2-3-4- اثر فرانتی 19

2-2-3-5- تشدید در شبكه 21

2-2-3-6- تشدید در خطوط موازی 23

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها

3-1- مقدمه 26

3-2- برقگیرهای اكسید روی 26

3-2-1- ساختمان مقاومتهای غیر خطی 27

3-2-2- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها 28

3-2-3- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی 29

3-2-4- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اكسید روی 32

3-2-4-1- ولتاژ نامی 32

3-2-4-2- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری 35

عنوان صفحه

3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم 36

3-3-4-4- فركانس نامی 36

3-2-4-5- ولتاژ تخلیه 36

3-2-4-6- مشخصه حفاظتی برقگیر 36

3-2-4-7- نسبت حفاظتی 38

3-2-4-8- حاشیه حفاظتی 38

3-2-4-9- جریان مبنای برقگیر 38

3-2-4-10- ولتاژ مرجع 38

3-2-4-11- جریان دائم برقگیر 39

3-2-4-12- جریان تخلیه نامی برقگیر 39

3-2-4-13- قابلیت تحمل انرژی 39

3-2-4-14- كلاس تخلیه برقگیر 40

3-2-5- انتخاب برقگیرها 41

3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ كار دائم برقگیر 42

عنوان صفحه

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اكسید روی

4-1- مقدمه 45

4-2- اشكالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر 46

4-3- پایین بودن كیفیت قرص‌های وریستور 49

4-4- پیرشدن قرص‌های اكسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان 51

4-5- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اكسید روی 51

4-6- عدم كیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها 54

4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبكه 55

4-7-1- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل55

4-7-2- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV 57

4-8- اشكالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر 57

4-8-1- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر 57

4-8-2- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر 58

4-8-3- اكسید شدن و خرابی كنتاكتهای مدارات خارجی برقگیر 59

عنوان صفحه

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست 230/400 كیلوولت فیروز بهرام

5-1- مقدمه 61

5-2- شناسایی پدیده فرورزونانس 61

5-3- فرورزونانس 63

5-3-1- فرورزونانس سری یا ولتاژی 63

5-3-2- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی 66

5-4- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس 68

5-4-1- مدل پایه 69

5-4-2- مدل زیر هارمونیك 69

5-4-3- مدل شبه پریودیك 70

5-4-4- مدل آشوب گونه 71

5-5- شناسایی فرورزونانس 72

5-6- جمع‌آوری اطلاعات شبكه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست فیروز‌ بهرام 74

5-7- بررسی حادثه مورخ 28/2/81 پست فیروز بهرام 83

5-7-1- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp 83

5-7-1-1- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه87

عنوان صفحه

5-7-1-2- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه 90

5-7-1-3- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام 94

الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور 94

ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فیروز بهرام 96

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 100

ضمائم 102

منابع و مراجع 103

👇محصولات تصادفی👇

نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه مقاله درمورد روش های ضد بارداری آزمون آندره ری پاورپوینت معماری اسلامی محراب دانلود تفاوت مدیریت و رهبری 11 ص