👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسكریابینی (آپدیت شده)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف...1

فصل دوم: كلیات و مروری بر منابع

كلیات و مروری بر منابع..4

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)5

آرتمیزیا6

1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان..6

1-1-2- راسته آسترال.6

2-1-2- تیره كاسنی..6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی..7

3-2-1-2 - اختصاصات دستگاه زایشی..7

3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه)8

4-1-2- طایفه بابونه.8

5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا)8

1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری9

1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه.9

2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا10

2-1-5-1-2 - مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری..10

3-1-5-2- انتشار در جهان..11

4-1-5-1-2- انتشار در ایران..11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش...12

6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی..12

7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش...13

8-1-5-1-2- تركیبات مهم شیمیایی گیاه.13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین)14

2-8-1-5-1-2 - مكانیسم اثر آرتمیزنین..15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه.16

2-5-1-2 - كاربرد گیاه درمنه در طب سنتی..17

3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه.19

2-3-5-1-2- اثر ضد میكروبی درمنه.21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه.21

4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه.22

1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسكریابینی..25

2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ.25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكریابینی..26

1-4-2-جنس نر.26

2-4-2-جنس ماده.26

3-4-2-محل زندگی..26

4-4-2-سیر تكاملی..26

5-4-2-تخم.27

6-4-2-بیماریزایی..27

7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران..27

8-4-2 همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا29

3-2 - لوامیزول..32

1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول.32

2-3-2- موارد كاربرد.33

3-3-2- فارماكوكینتیك..34

4-3-2-فارماكودینامیك..35

5-3-2-عوارض جانبی..35

6-3-2-مسمومیت دارویی..35

7-3-2-تداخل دارویی..36

8-3-2-احتیاطات لازم.36

9- 3-2-میزان درمانی دارو.36

فصل سوم: مواد و روش كار

مواد و روش كار37

1-3 مواد مورد استفاده.38

1-1-3 – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده :38

2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده.39

2-3- روش كار39

1-2-3-تهیه عصاره.39

1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده.39

2-1-2-3- خشك كردن..39

3-1-2-3 آسیاب كردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری..40

4-1-2-3- تهیه عصاره‌ گیاهی..40

5-1-2-3-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف...41

1-5-1-2-3- تهیه عصاره‌های آبی..41

2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی..41

3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی..41

4-5-2-3- تهیه لوامیزول.41

2-2-3- تهیه انگلها42

1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها42

2-2-2-3- جدا سازی انگلها42

3-2-3- انجام آزمایشات..42

فصل چهارم: نتایج

1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری............................................... 42

2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا50

4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا51

5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری..52

6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث...59

منابع فارسی..67

منابع لاتین..71

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روستای یووالار مقاله بررسی نظریه شخصیت سالیوان مقاله در مورد وایمکس پاورپوینت بررسی میکرو کنترلر پیک پاورپوینت تحقیقی در مورد دقت مانومتر تفاضلی Barcroft در مطالعات تنفسی