👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله خلاقیت در کودکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

غییر و تحول در عرصه های مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی و در عصر حاضر امری اجتناب ناپذیر است و این تغییر و تحول به نوبه خود از پیشرفتهایی که بطور روزمره در علوم و تکنولوژی های مختلف در سطح جهان نشأت می گیرد از این گذشته نیز در عرصه زندگی او پدید می آید. از آنجایی که در جهان پیچیده امروزی بدنبال تغییر و تحولات نیز در عرصه ها فرصتهاو تهدیدهای گسترده ای نیز ایجاد می شود لذا سازمانها و شرکتها به روشها راه حل ها و طرز نگرش های تازه برخورد صحیح و اصولی با این فرصتها و تهدیدها نیاز دارند به طوری که بتوانند فرصتها را غنیمت شمرده و به مقابله با تهدید ها بپردازند. خلاقیت مقوله ای است که ارتباط نزدیکی با تغییر و تحول دارد . به عبارت می توان تغییر و تحول را ناشی از خلاقیت و ایده های خلاق پنداشت به همین دلیل است که دستاوردهای علمی بشر در عرصه های مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی و… جملگی اشاره به این نکته دارند. که با ایده های خلاق و به مفهوم عام آن یعنی خلاقیت می توان پیشرفتها و دستاوردهای تازه ای را برای زندگی بشر به ارمغان آورد.

👇محصولات تصادفی👇

کتاب مدیریت بیمه پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودکنترلی پرسشنامه آزمایه پروب دات مقاله بررسی فاضلاب اصول امنیت برنامه های وب